Pogoji in določila - Shoozers

Pogoji in določila - Shoozers

Splošni pogoji in določila  

Osnovne določbe

(1) Ti splošni pogoji urejajo razmerje med strankama pogodbe o zagotavljanju storitev kondicioniranja blaga (v nadaljnjem besedilu: pogodba), kjer je na eni strani družba big world s.r.o. kot ponudnik (v nadaljnjem besedilu: ponudnik ali “storitve Shoozers”), na drugi strani pa stranka, ki je lahko potrošnik (v nadaljnjem besedilu: stranka).

(2) Ti pogoji veljajo za pogodbe, sklenjene prek spletne trgovine na spletnem mestu https://www.shoozers.eu (v nadaljnjem besedilu: spletna trgovina), katere upravljavec je družba Epadia Store s.r.o., matična številka: 54 799 457, s sedežem na naslovu Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, vpisana v poslovni register Okrožnega sodišča Bratislava I, oddelek: Sro, vložek št. 163010/B Prodajalec (v nadaljnjem besedilu: ali “Shoozers”).

(3) Vsa pogodbena razmerja med ponudnikom in stranko nastanejo v skladu s pravom Slovaške republike. Če je pogodbena stranka potrošnik, se za pravna razmerja, ki niso urejena s temi splošnimi pogoji poslovanja, uporabljajo Zakon št. 40/1964 Coll., Civilni zakonik, s spremembami, Zakon št. 250/2007 Coll., Zakon o varstvu potrošnikov, s spremembami, in Zakon št. 102/2014 Coll. o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe na daljavo ali pogodbe, sklenjene zunaj prodajalčevih prostorov, kakor je bila spremenjena. Če je pogodbena stranka podjetnik, pravna razmerja, ki niso urejena s temi splošnimi pogoji poslovanja, ureja Zakon št. 513/1991 Coll., trgovinski zakonik, kakor je bil spremenjen.

 

Opredelitve pojmov

 • (1) Potrošniška pogodba – je pogodba, pri kateri sta pogodbeni stranki na eni strani dobavitelj in na drugi strani potrošnik, ki ni mogel individualno vplivati na vsebino dobaviteljevega vnaprej pripravljenega predloga za sklenitev pogodbe.
 • (2) Ponudnik (dobavitelj) – oseba, ki pri sklepanju in izvajanju potrošniške pogodbe deluje v okviru svoje trgovske ali druge poslovne dejavnosti. To je trgovec, ki ponuja ali prodaja izdelke ali opravlja storitve za potrošnika, in tudi trgovec, ki neposredno ali prek drugih trgovcev dobavlja izdelek kupcu.
 • (3) Stranka (potrošnik) – fizična ali pravna oseba, ki kupuje izdelke ali uporablja storitve za osebno uporabo ali za člane svojega gospodinjstva in ki pri sklepanju in izvajanju potrošniške pogodbe ne deluje v okviru svoje trgovske ali druge poslovne dejavnosti
 • (4) Stranka, ki ni potrošnik, je oseba, ki pri sklepanju in izpolnjevanju pogodbe deluje v okviru svoje trgovske ali druge dejavnosti.
 • (5) Splošni pogoji (GTC) – pogodbena določila, dogovorjena med ponudnikom in stranko v tem dokumentu. Ob pošiljanju naročila kupec potrdi, da se strinja s temi splošnimi pogoji, ki veljajo v času pošiljanja naročila, in da ga zavezujejo od trenutka sklenitve pogodbe. Z oddajo naročila kupec potrdi, da je pred oddajo naročila prebral te splošne pogoje in jih brez pridržkov sprejema.

 

Pogodba o opravljanju storitev spreminjanja blaga (pogodba)

Sklenitev pogodbe 

(1) Naročilo stranke predstavlja predlog za sklenitev pogodbe. Pogodba je sklenjena, ko ponudnik stranki dostavi zavezujočo potrditev predloga pogodbe, tj. ko prejme zavezujočo potrditev naročila s strani ponudnika. Od tega trenutka naprej so medsebojne pravice in obveznosti med stranko in ponudnikom opredeljene s pogodbo in temi splošnimi pogoji poslovanja, ki so sestavni del pogodbe.

(2) V primeru, da kupec naroči storitev predelave blaga preko spletne trgovine, se potrditev naročila s strani ponudnika šteje za zavezujočo potrditev naročila blaga s predelavo s strani družbe Epadia Store s.r.o., s katero družba Epadia Store s.r.o. potrdi tudi naročilo storitve predelave blaga. V tem primeru ni potrebna ločena potrditev naročila s strani ponudnika.

(3) V izogib dvomu ponudnik izjavlja, da ponudba storitve prilagajanja blaga na spletni strani https://www.shoozers.eu ne predstavlja predloga za sklenitev pogodbe

(4) Vsa naročila, ki jih pošlje stranka, morajo biti odobrena, kot je navedeno zgoraj. Ponudnik se lahko po lastni presoji odloči, da ne bo sprejel naročila, ki ga je oddala stranka. To so primeri situacij, v katerih ponudnik ne sme sprejeti naročila:

 • če izdelki, ki jih ponuja podjetje Epadia Store s. r. o. in so navedeni v spletni trgovini, trenutno niso na voljo;
 • če ponudnik nima potrebnega materiala za spremembo blaga;
 • če družba Epadia Store s.r.o. od stranke ne more pridobiti dovoljenja za plačilo;
 • če za blago morda veljajo omejitve pri prevozu;
 • če blago, navedeno v spletni trgovini, vsebuje očitne napake, npr. napačno ceno storitve ali kako drugače napačen opis storitve.

(5) Ponudnik ali družba Epadia Store s.r.o. bo naročnika po telefonu ali elektronski pošti dokazljivo obvestil o nesprejemu naročila in v primeru plačila cene storitve za spremembo blaga ali njegovega dela sredstva vrnil na naročnikov račun v 14 dneh, razen če se s ponudnikom ne dogovori drugače.

 

Odstop od pogodbe

(1) V skladu z določbami člena 7(1)(b) 102/2014 Coll. o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe na daljavo ali pogodbe, sklenjene zunaj prodajalčevih poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico odstopiti od pogodbe v 14 dneh od sklenitve pogodbe

(2) Potrošnik lahko uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe pisno na naslovu sedeža družbe Epadia Store s.r.o., po elektronski pošti na naslovu info@shoozers.eu ali z uporabo obrazca na spletni strani www.shoozers.eu v razdelku “Pritožbe/odstop od pogodbe”.

(3) Potrošnik mora blago poslati ponudniku ali osebi, ki jo pooblasti ponudnik (Epadia Store s.r.o.), v prevzem najpozneje v 14 dneh od dneva odstopa od pogodbe. To ne velja, če ponudnik predlaga, da blago prevzame osebno ali prek osebe, ki jo je ponudnik pooblastil. Šteje se, da je rok iz prvega stavka upoštevan, če je bilo blago izročeno v prevoz najpozneje zadnji dan roka.

(4) Odstop od pogodbe ni mogoč v primeru blaga v zaščitni embalaži, ki zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov ni primerno za vračilo in katerega zaščitna embalaža je bila po dobavi poškodovana.

(5) Če je potrošnik že prevzel naročeno blago, ga mora vrniti v originalni nepoškodovani embalaži. Če potrošnik vrne naročeno blago poškodovano, delno porabljeno ali v stanju, ki ne ustreza stanju, v kakršnem ga je poslal prodajalec, potrošnik priznava, da ima ponudnik pravico do povračila tako nastale škode, ki jo mora ponudnik dokazati, od zneska, ki ga je potrošnik plačal za naročeno blago ali storitev.

(6) Potrošnik mora v odstopu od pogodbe navesti tudi kontaktne podatke in številko računa, na katerega mora ponudnik plačati znesek za naročeno storitev. Ponudnik brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v 14 dneh od datuma prejema obvestila o odstopu od pogodbe, potrošniku povrne vsa plačila, ki jih je od njega prejel na podlagi pogodbe ali v zvezi z njo. Ponudnik potrošniku ni dolžan vrniti denarja, preden je bilo blago dostavljeno potrošniku ali dokler potrošnik ne dokaže, da je bilo blago poslano nazaj ponudniku, razen če ponudnik predlaga, da blago prevzame osebno ali prek osebe, ki jo je ponudnik pooblastil.

(7) Če je bilo blago, dobavljeno na podlagi pogodbe, skladno z opisom na spletni strani spletne trgovine, ki jo upravlja družba Epadia Store s.r.o., in ni bilo pomanjkljivo, stroške vračila blaga nosi potrošnik.

(8) V primeru odstopa od pogodbe ali preklica naročila, vrednega več kot 500 EUR, si pridržujemo pravico do kompenzacije dejansko nastalih stroškov nakupa!

 

Informacije o ceni 

(1) Cena storitve dekoriranja je navedena v spletni trgovini za vsak posamezen predmet, ki ga želi stranka prilagoditi. Če kupec prek spletne trgovine naroči tudi storitev dekoracije ponujenega blaga, je končna zaračunana cena sestavljena iz dveh postavk, in sicer iz nakupne cene blaga (v spletni trgovini imenovane “surovina”) in cene storitve dekoracije izbranega blaga.

(2) Ponudnik si pridržuje pravico, da popravi ceno storitve dekoriranja, preden Epadia Store Ltd. odpošlje blago, če ugotovi, da cena ponujene storitve ni pravilno navedena. V tem primeru je treba stranko obvestiti o pravilni ceni, stranka pa se mora strinjati s prilagoditvijo cene. V nasprotnem primeru pogodba ne bo sklenjena in bo veljalo, da je stranka naročilo preklicala.

 

Zavezujoča ponudba, preklic naročila

 • (1) Ponudnik je vezan na ponudbo, vključno s ceno storitve dekoriranja, od potrditve naročila do izteka dobavnega roka.
 • (2) Stranka lahko prekliče naročilo z zahtevo, poslano na elektronski naslov info@shoozers.eu.

 

Plačilni pogoji

(1) Cena storitve modifikacije blaga se zaračuna neposredno kupcu v celotnem znesku, kot je bil zaračunan družbi Epadia Store s.r.o. s strani shoozers services.
(2) Kupec plača ceno storitve prilagoditve blaga družbi Epadia Store s.r.o. na način in pod pogoji, določenimi v Splošnih pogojih družbe Epadia Store s.r.o.

Dostava blaga

(1) Stroške poštnine in pakiranja, ki jih je stranka izbrala v naročilu, krije stranka in ti stroški se določijo na podlagi veljavnega cenika družbe Epadia Store s.r.o. Veljavni cenik družbe Epadia Store s.r.o. je na voljo na spletni strani shoozers.eu v razdelku Dostava in plačilo.
(2) Dostavo blaga po spremembi organizira Epadia Store s.r.o. prek kurirskih podjetij.
(3) Za dobavo blaga veljajo pogoji, določeni v Splošnih pogojih poslovanja družbe Epadia Store s.r.o.

Postopek za pritožbe

 

(1) V zvezi s storitvijo dekoriranja lahko stranka vloži pritožbo pisno na naslov družbe Epadia Store s. r. o., Rybničná 40F, 83106 Bratislava, Slovaška republika, ali po elektronski pošti na naslov reklamacie@shoozers.eu.
(2) Ponudnik zagotavlja neomejeno jamstvo za storitev dekoriranja.
(3) Pri uveljavljanju reklamacije mora kupec ponudniku ali pooblaščeni osebi predložiti originalni davčni dokument in originalni garancijski list (če je bil dobavljen skupaj z blagom), ponudnik pa ne bo sprejel reklamiranega blaga, če je umazano ali če kaže znake uporabe na drugačen način kot običajno.
(4) Ponudnik je odgovoren za napake, ki jih naročnik odkrije na blagu, ki se nanašajo na spremembo blaga, ob prevzemu s strani naročnika in za napake, ki se pojavijo po prevzemu in uporabi spremenjenega blaga v garancijskem roku.
(5) Ponudnik ne odgovarja za napake, ki so nastale zlasti zaradi mehanskih poškodb, nepravilnega ali neustreznega vzdrževanja, uporabe na drug način kot običajno in v neprimernih vremenskih razmerah.
(6) Ponudnik določi način obravnave reklamacije takoj, v zahtevnih primerih najpozneje v 3 delovnih dneh od datuma reklamacije, v utemeljenih primerih, zlasti če je potrebna zahtevna tehnična ocena stanja blaga, pa najpozneje v 30 dneh od datuma reklamacije. Stranka je o obravnavi pritožbe obveščena po telefonu ali pisno po elektronski pošti. Obravnava pritožbe ne sme trajati dlje kot 30 dni od datuma dostave blaga, ki je predmet pritožbe, ponudniku. Po izteku roka za obravnavo pritožbe ima kupec pravico odstopiti od pogodbe ali pravico zamenjati spremenjeno blago za novo blago.
(7) Če je pri spremembi napaka, ki jo je mogoče odpraviti, ima stranka pravico, da jo brezplačno, pravočasno in pravilno odpravi. Ponudnik mora napako odpraviti brez nepotrebnega odlašanja.
(8) Če kupec uveljavlja reklamacijo blaga v prvih 12 mesecih po nakupu, lahko ponudnik zavrne reklamacijo le na podlagi strokovne ocene; ne glede na izid strokovne ocene se od kupca ne sme zahtevati plačila stroškov strokovne ocene ali drugih stroškov, povezanih s strokovno oceno.
(9) Če kupec uveljavlja reklamacijo blaga po 12 mesecih od nakupa spremenjenega blaga in jo ponudnik zavrne, mora oseba, ki je reklamacijo rešila, v dokumentu o rešitvi reklamacije kupca obvestiti o možnosti, da izdelek pošlje v strokovno oceno.
(10) Ponudnik je dolžan stranki izdati potrdilo o reklamaciji in pisno dokazilo o reklamaciji v 30 dneh od datuma reklamacije. Stranka je o izidu reklamacije obveščena takoj po zaključku reklamacijskega postopka po elektronski pošti ali po telefonu, po elektronski pošti ali skupaj z blagom pa prejme kopijo poročila o reklamaciji.

Obdelava osebnih podatkov

(1) Ponudnik kot upravljavec obdeluje osebne podatke potrošnika izključno za namen izpolnjevanja svojih obveznosti do potrošnika, zlasti ko stopi v stik s potrošnikom v zvezi z obdelavo potrošnikovega naročila in dostavo naročenega blaga. Ponudnik je odgovoren za zagotovitev, da se osebni podatki potrošnika ne uporabljajo za druge namene, zlasti da se ne razkrijejo tretjim osebam, razen v obsegu, ki je potreben za dobavo blaga.
(2) Ponudnik obdeluje osebne podatke potrošnika v naslednjem obsegu: ime, priimek, elektronski naslov, naslov za izdajo računa, naslov za dostavo, kontaktna telefonska številka.
(3) Z oddajo naročila in potrditvijo splošnih pogojev poslovanja potrošnik prostovoljno privoli v obdelavo svojih osebnih podatkov v okviru teh splošnih pogojev poslovanja. Potrošnik daje ponudniku to soglasje za nedoločen čas. 
(4) Pravice potrošnika pri obdelavi osebnih podatkov ureja zlasti 28. člen Zakona št. 122/2013 Zb. o varstvu osebnih podatkov ter o spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonov, kakor je bil spremenjen.

 

Končne določbe

(1) Morebitni spori med stranko in ponudnikom se lahko rešujejo tudi prek organa za alternativno reševanje sporov, ki je v Slovaški republiki Slovaška trgovinska inšpekcija: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Spore lahko rešujete tudi prek spleta. Storitve Shoozers priporočajo, da se stranka najprej obrne na družbo Epadia Store s.r.o. ali storitve Shoozers, da bi rešila situacijo, preden se loti nadaljnjega reševanja sporov.
(2) Stranka lahko morebitne pritožbe in predloge pošlje po elektronski pošti na naslov reklamacie@shoozers.eu ali prek kontaktnega obrazca na spletni strani www.shoozers.eu.
(3) Ti splošni pogoji veljajo in se uporabljajo od 1.4.2019 Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev brez predhodnega obvestila.
(4) Za vsa razmerja, ki izhajajo iz pogodbe in teh splošnih pogojev poslovanja, velja pravo Slovaške republike, za reševanje sporov v zvezi s pogodbo, vključno s spori o njeni veljavnosti, pa so pristojna splošna sodišča Slovaške republike.

V Bratislavi 21.10.2022