Pritožbe / zamenjava - Shoozers

Pritožbe / zamenjava - Shoozers

(1) Potrošnik uveljavlja reklamacijo pisno na naslovu sedeža prodajalca ali po elektronski pošti na naslovu info@shoozers.eu v garancijskem roku, ki znaša 24 mesecev, če ni drugače dogovorjeno, in začne teči z dnem, ko potrošnik prejme blago, ali z dnem začetka uporabe, če je pogoj za začetek uporabe pooblaščena oseba pooblaščenega servisa in če je potrošnik naročil navedeno storitev najpozneje v treh tednih od dneva nakupa blaga ter ustrezno in pravočasno zagotovil potrebno sodelovanje za izvedbo storitve. Če potrošnik ni izpolnil teh pogojev, začne garancijski rok teči od datuma prejema blaga.
(2) Pri uveljavljanju reklamacije mora potrošnik prodajalcu predložiti originalni davčni račun in originalni garancijski list (če je bil priložen izdelku), prodajalec pa ne bo sprejel reklamiranega blaga, če je umazano ali kaže znake uporabe na drugačen način od običajnega.
(3) Prodajalec je odgovoren za napake, ki se pojavijo na prodanem blagu ob prevzemu pri potrošniku, in za napake, ki se pojavijo po prevzemu in uporabi blaga v garancijskem roku.
(4) Prodajalec ne odgovarja za napake, ki so nastale zlasti zaradi mehanskih poškodb, neizogibnega dogodka – naravne nesreče, nepravilnega ravnanja – v nasprotju z navodili za uporabo in običajnim načinom uporabe, v posebnih primerih, če to izhaja iz narave stvari, tudi zaradi posega nepooblaščene osebe, vključno z uporabnikom, ali drugega nestrokovnega posega.
(5) Prodajalec določi način obravnave reklamacije takoj, v zahtevnih primerih najpozneje v 3 delovnih dneh od datuma reklamacije, v utemeljenih primerih, zlasti če je potrebna zahtevna tehnična ocena stanja blaga, pa najpozneje v 30 dneh od datuma reklamacije. Potrošnik bo o tem obveščen po telefonu ali pisno po elektronski pošti. Obravnava pritožbe ne sme trajati dlje kot 30 dni od datuma dostave reklamiranega blaga prodajalcu. Po izteku roka za obravnavo pritožbe ima potrošnik pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe ali pravico do zamenjave blaga za novo blago.
(6) Če potrošnik uveljavlja reklamacijo blaga v prvih 12 mesecih po nakupu, lahko prodajalec zavrne reklamacijo le na podlagi strokovne ocene; ne glede na izid strokovne ocene se od kupca ne sme zahtevati, da plača stroške strokovne ocene ali druge stroške, povezane s strokovno oceno.
(7) Če potrošnik uveljavlja reklamacijo blaga po 12 mesecih od dneva nakupa in prodajalec reklamacijo zavrne, oseba, ki je reklamacijo rešila, v dokumentu o rešitvi reklamacije navede, komu lahko kupec pošlje blago v strokovno presojo.
(8) Če je napako mogoče odpraviti, ima potrošnik pravico do brezplačne, pravočasne in pravilne odprave napake. Prodajalec mora napako odpraviti brez nepotrebnega odlašanja.
(9) Če napake ni mogoče odpraviti in zaradi nje stvari ni mogoče pravilno uporabljati kot stvari brez napake, ima potrošnik pravico do zamenjave stvari ali do odstopa od prodajne pogodbe. Enake pravice veljajo za potrošnika, če je napako mogoče odpraviti, vendar potrošnik blaga ne more pravilno uporabljati zaradi ponovnega pojava napake po popravilu ali zaradi več napak. Šteje se, da se napaka po popravilu ponovi, ko se ista napaka, ki je bila odpravljena vsaj dvakrat v garancijskem roku, ponovno pojavi. Za večkratno napako se šteje, če ima blago hkrati vsaj tri napake, ki jih je mogoče popraviti, in vsaka od njih preprečuje pravilno uporabo blaga.
(10) Prodajalec je dolžan potrošniku izdati potrdilo o vloženi reklamaciji in izdati pisno dokazilo o reklamaciji v 30 dneh od datuma reklamacije. Kupec je o izidu reklamacije obveščen takoj po zaključku reklamacijskega postopka po elektronski pošti ali po telefonu, po elektronski pošti ali skupaj z blagom pa prejme kopijo poročila o reklamaciji.

PRITOŽBA: Obrazec za pritožbo, ki ga je treba poslati skupaj z blagom in računom, je na voljo na tej povezavi. Blago pošljite na naslov Epadia Store s. r. o., Rybničná 40/F, 831 06 Bratislava, Slovaška republika.

IZMENJAVA BLAGA: Obrazec za izmenjavo blaga, ki ga je treba poslati skupaj z blagom in računom, je na voljo na tej povezavi. Blago pošljite na naslov Epadia Store s. r. o., Rybničná 40/F, 831 06 Bratislava, Slovaška republika.

ODPOVED POGODBE: Obrazec za odpoved pogodbe, ki ga je treba poslati skupaj z blagom in računom, je na voljo na tej povezavi. Blago pošljite na naslov Epadia Store s. r. o., Rybničná 40/F, 831 06 Bratislava, Slovaška republika.